small-banner-sillogos

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ( τροποποίηση5-10-21)

«Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία »

Του Συλλόγου <<Η ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ>>

Τροποποίηση κανονισμού με βάση το  άρθρου 2 του ν.4756/2020 (ΦΕΚ 235 Α’)  και την υπ’  αριθμ. Γ.Π.Δ 11 οικ./31930/25-5-2021 (ΦΕΚ 2240 Β’) απόφαση.

¨Εδρα: Κάτω Μητρούσι Σερρών TK 62100

ΑΡΘΡΟ 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ

 

Η λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με Αναπηρία» διέπεται από τη σύγχρονη αντίληψη για την αναπηρία, όπως αυτή ορίζεται από νομοθετικές, πολιτικές και ηθικές δεσμεύσεις όπως η Συνθήκη του Amsterdam, η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., οι Πρότυποι Κανόνες για την Εξίσωση των Ευκαιριών του ΟΗΕ και το Σύνταγμα της Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία:

 

  1. Υιοθετείται το κοινωνικό μοντέλο προσέγγισης που επικεντρώνεται στην ιδέα ότι η Αναπηρία πρέπει να ιδωθεί ως κοινωνικό και όχι ως ατομικό πρόβλημα. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα   δεν είναι απλώς συνέπεια των δικών τους ατομικών λειτουργικών περιορισμών αλλά συνέπεια της αποτυχίας του κοινωνικο–πολιτικού εποικοδομήματος να λάβει υπόψη του τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες αυτής της ομάδας – πληθυσμού
  2. Η έμφαση μετατοπίζεται από τη φιλοσοφία του πατερναλισμού για τα άτομα με αναπηρίες σε μια νέα φιλοσοφία που ο έλεγχος για τη ζωή των ατόμων με αναπηρίες ασκείται από τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες
  3. Η αναπηρία είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα άτομα  με αναπηρίες έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως και οι «άλλοι» πολίτες. Η κοινωνία πρέπει να αναδείξει την ποικιλομορφία που υπάρχει μέσα στους κόλπους της ώστε τα άτομα με Αναπηρία να απολαμβάνουν πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματά τους: ατομικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, πολιτισμικά
  4. Η αναπηρία είναι ζήτημα ίσων ευκαιριών και όχι ζήτημα φιλανθρωπίας. ,επομένως πρέπει να διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση σε όλα τα αγαθά: εκπαίδευση, απασχόληση, υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες, νέες τεχνολογίες, αθλητισμός, ψυχαγωγία
  5. Τα άτομα με Αναπηρία αποτελούν μία ανομοιογενή ομάδα πληθυσμού, οι ανάγκες των οποίων διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία και τη βαρύτητα της αναπηρίας. Η ανομοιογένεια αυτή πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό πολιτικών
  6. Η διακριτική μεταχείριση σε βάρος των ατόμων με αναπηρίες δεν είναι  επιτρεπτή. Η Πολιτεία με την λήψη θετικών μέτρων πρέπει να διασφαλίζει την ανεξαρτησία του και την ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας

Στο πλαίσιο της νέας αυτής προσέγγισης η μορφή των παρεχόμενων υπηρεσιών ενός Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης  ατόμων με Αναπηρία πρέπει .:

 

Να στοχεύει στο άτομο

 

Να εξασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή του αποδέκτη

 

Το όραμά μας είναι η ενεργή συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική ζωή. Αυτό γίνεται κυρίως μέσω της εκπαίδευσης υπό την ευρύτερη έννοια της και μέσω της ανοικτής αγοράς εργασίας. Επιπλέον, η αυξημένη παρουσία των ατόμων με αναπηρίες στις διάφορες πτυχές της κοινωνικής ζωής έχει ως αποτέλεσμα μια πιο ανοικτή στάση των συμπολιτών για την επίλυση των προβλημάτων της αναπηρίας, καθώς επίσης και να έχουν περισσότερη ανοχή και ανεκτικότητα στην κοινωνία. Μέσα από τη λειτουργία του Κέντρου επιδιώκουμε να προβάλλουμε τα άτομα με αναπηρία ως κατόχων δικαιωμάτων, ως ανεξάρτητων πολιτών και καταναλωτών, ως ατόμων ανεξάρτητων στη λήψη αποφάσεων και την ανάληψη ευθυνών, να άρουμε τους φραγμούς και να δώσουμε έμφαση στην ικανότητα και την παροχή ενεργητικών μέτρων στήριξης και ένταξης των ατόμων με αναπηρία   :  Η αναπηρία είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΟΡΦΗ

Τo Κέντρo Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία του Συλλόγου  « Η ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» είναι δομή κοινωνικής Πρόνοιας στην οποία απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ,έφηβοι και ενήλικες με κάθε είδους κινητική ,νοητική αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία, εκ γενετής ή επίκτητη, ακολουθούμενη ή μη από δευτερογενείς παθήσεις ή αναπηρίες, εξαιρουμένων των ατόμων με ενεργή ψυχική αναπηρία ή με επιληπτικές κρίσεις που δεν υποστηρίζονται με φαρμακευτική αγωγή , κατά το διάστημα της ημέρας και για τις ώρες που καλύπτουν τις ανάγκες των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους.

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία του Συλλόγου  « Η ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ»  αποτελεί μονάδα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, εφήβων και ενηλίκων  ατόμων με αναπηρία (αυτισμός, νοητική υστέρηση, κινητική αναπηρία). Λειτουργεί σε 2 βάρδιες  δυναμικότητας 25 ατόμων ανά βάρδια. Δικαιούχος Φορέας για τη σύσταση και την λειτουργία του Κέντρου  είναι ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν .Σερρών <<Η ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ>>.

 

 

Το ΚΔΑΠΑΜΕΑ εντάσσεται στο πλαίσιο  δράσεων – προγραμμάτων στον τομέα της πρόνοιας και την ανάπτυξη ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης. Με την ενέργεια αυτή ενισχύεται ο θεσμός της οικογένειας, διαφυλάσσεται η οικογενειακή αλληλεγγύη, εναρμονίζεται η οικογενειακή και εργασιακή ζωή και προετοιμάζεται η ένταξη των παιδιών / εφήβων/ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

Το Κέντρο δύνανται για την επίτευξη των σκοπών του να συνεργάζεται  με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής των Σερρών και όχι μόνο, Πανεπιστημιακές Σχολές Ειδικής Αγωγής ,το εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (ΕΚΑΚΒ), τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Σερρών και της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης ατόμων με αναπηρίες, με τις υπηρεσίες υγείας της περιοχής(Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, Κ. Ψυχικής υγείας),το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του Δήμου Σερρών ή  τα ΚΔΑΠ άλλων όμορων Δήμων, με προνοιακά προγράμματα της Εκκλησίας καθώς  με τις εθελοντικές οργανώσεις ή μεμονωμένους εθελοντές.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3  ΣΚΟΠΟΙ

 

Σκοπός του ΚΔΑΠΜΕΑ του Συλλόγου  «  Η Ηλιαχτίδα» είναι:

1. Η δημιουργική απασχόληση των ωφελούμενων με την εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών και οργανωμένων ομαδικών και εξατομικευμένων δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους, την ψυχολογική τους υποστήριξη, την εξοικείωση τους με μορφές έκφρασης και επικοινωνίας, την κοινωνική  τους ένταξη, την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και την στήριξη των οικογενειών τους. Το ΚΔΑΠΜΕΑ του Συλλόγου  «Η Ηλιαχτίδα» επιδιώκει τη συμμετοχή των ωφελούμενων σε δράσεις προαγωγής και ανάπτυξης των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, καθώς και σε δράσεις βελτίωσης των μαθησιακών τους δυνατοτήτων.

Παράλληλα στόχος της δομής είναι η ενίσχυση της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στηρίζοντας την ένταξη και την παραμονή των γονέων και των κηδεμόνων των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας.

2. Η αξιοποίηση των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων κάθε ατόμου και η ανάπτυξη δημιουργικών δραστηριοτήτων, για να καλλιεργηθούν δεξιότητες για την προώθηση της αυτονομίας

3 Η δημιουργία περιβάλλοντος αποδοχής για την προώθηση της κοινωνικότητας ,της επικοινωνίας,, της οργάνωσης, της συμπεριφοράς και των προσαρμοστικών δεξιοτήτων, που είναι κεντρικά χαρακτηριστικά διαφόρων αναπηριών.

4.Η δημιουργία συνθηκών υποστήριξης και επαφής με την κοινότητα και τον κοινωνικό περίγυρο και η βελτίωση της ποιότητας ζωής.

5. Η έμμεση υποστήριξη της οικογένειας, με την παροχή διεξόδων και λύσεων για την καθημερινότητα του ατόμου.

6.Η δημιουργία συνθηκών επαφής με τυπικά αναπτυσσόμενα άτομα για την καταπολέμηση του αποκλεισμού και του στίγματος και η αποφυγή της χρήσης της ιδρυματικής φροντίδας.

 

ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία του Συλλόγου<<Η Ηλιαχτίδα>>  για την εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω,  προβλέπεται να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 

ü  Ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών / εφήβων και νέων με αναπηρία, με την ανάπτυξη προσωπικής ή ομαδικής δραστηριότητας

 

ü  Ατομική εκπαίδευση των παιδιών / εφήβων και νέων με αναπηρία πάνω σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης (διατροφή, καθαριότητα, υγιεινή)

 

ü  Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

 

ü  Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, άθλησης και σωματικής αγωγής

 

ü  Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων

 

ü  Υποστήριξη της οικογένειας που φροντίζει το παιδί / έφηβο, νέο  με αναπηρία

 

ü  Εκπαίδευση των μελών της οικογένειας στην κατάλληλη αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας και εκπαίδευσης των παιδιών / εφήβων και νέων με αναπηρία.

 

ü  Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των παιδιών τους.

 

 

Δραστηριότητες –   προγράμματα που εκπονούνται στο   Κ Δ Α Π με Α του Φορέα

Εκπαιδευτικά προγράμματα

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

Εάν η Δομή διασυνδεθεί με Εκπαιδευτικούς, Πολιτιστικούς, Περιβαλλοντικούς Αθλητικούς φορείς για την παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης στο χώρο της δομής ή στο χώρο των διασυνδεομένων  με τη δομή φορέων, θα προσκομισθούν  στο Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Σερρών τα προβλεπόμενα  δικαιολογητικά της με αριθμ. Γ.Π.Δ.11 οικ/31930/25-5-2021(ΦΕΚ 2240/τ.Β’/ 2021) Κ.Υ.Α.

ΑΡΘΡΟ 5 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

Είναι ένα ισόγειο κτίριο (ανενεργό Δημοτικό Σχολείο κ. Μητρουσίου) του Δήμου Σερρών περίπου 400τ.μ με αίθουσα άσκησης πολλαπλών χρήσεων, κουζίνα, αίθουσα εργοθεραπείας ή άλλης θεραπείας, γραφείο εξειδικευμένου προσωπικού, χώρος ανάπαυσης/αποφόρτισης, βοηθητικοί χώροι. Όλοι οι χώροι  πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στην με Αριθ. Π2β/Γ.Π.οικ. 14957/09-10-2001 ΥΑ (ΦΕΚ 1397/τ. Β/22-10-2001).  Το κτίριο έχει παραχωρηθεί στο Σύλλογο από το Δήμο Σερρών για την ίδρυση και λειτουργία ΚΔΑΠμεΑ.

ΆΡΘΡΟ 6ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

 

Τα εγγραφόμενα άτομα προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου Σερρών στον οποίο ανήκει το ΚΔΑΠ μεΑ. Δεν αποκλείεται  η περίπτωση εγγραφής ατόμων που διαμένουν σε όμορο Δήμο ή περιοχή, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις .

Για την εγγραφή παιδιού, εφήβου ή ενήλικα στο Κέντρο υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. παιδιά έως δώδεκα (12) ετών,

β. έφηβοι ηλικίας από δεκατριών (13) έως δεκαεπτά (17) ετών,

γ. ενήλικες από δεκαοκτώ (18) έως είκοσι τεσσάρων (24) ετών και

δ. ενήλικες από είκοσι πέντε (25) ετών και άνω.

ε.   Η επιλογή των ωφελούμενων από τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 3(Αρ.Γ.Π.Δ11.ΟΙΚ/31930/25-05-2021ΚΥΑ)- με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα φυσικά πρόσωπα, διενεργείται με βάση τα κριτήρια και την σχετική μοριοδότηση που προβλέπονται στο εκάστοτε ισχύον ετήσιο πρόγραμμα χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη ωφελούμενων σε Κ.Δ.Α.Π με Α. Εκ των αιτούντων προκρίνονται όσοι έχουν ενταχθεί στο εκάστοτε ισχύον ετήσιο πρόγραμμα χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη ωφελούμενων σε Κ.Δ.Α.Π., έπεται δε η αξιολόγηση των λοιπών αιτήσεων με βάση τα κριτήρια και τη σχετική μοριοδότηση του ίδιου προγράμματος

ζ. Η επιλογή των ωφελούμενων με βάση τα κριτήρια της περ.β’ διενεργείται αυτοτελώς σε κάθε κατηγορία ηλικιακής ομάδας, ώστε δυνάμει φιλοξενούμενοι κάθε ηλικιακής κατηγορίας να μην δύναται να αποκλειστούν από ανήκοντες σε επόμενη ηλικιακή κατηγορία σύμφωνα με την προτεραιοποίηση της παρ. 4 του άρθρου 1 της Αρ.Γ.Π.Δ11.οικ./31930/25-05-2021ΚΥΑ

Η επιλογή των φιλοξενούμενων ατόμων γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα «μετά από εισήγηση της Επιστημονικής  Επιτροπής του Κέντρου.

ΑΡΘΡΟ 7  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ-ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ          ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΤΕΣ

Η διεπιστημονική ομάδα της δομής θα συνεργάζεται με τους γονείς ,κηδεμόνες και δικαστικούς  συμπαραστάτες  των ωφελούμενων. Οι γονείς/κηδεμόνες /δικαστικοί συμπαραστάτες , θα εκφράζουν τις επιθυμίες και τους στόχους που έχουν για τα ωφελούμενα τέκνα και μία φορά το μήνα θα γίνεται ενημέρωση γονέων για την πορεία και εξέλιξη των ωφελούμενων.

Επιπλέον η κοινωνική λειτουργός μαζί με την ψυχολόγο της δομής ,θα οργανώνουν ομάδες γονέων (διαδικτυακές και δια ζώσης),στα πλαίσια της συμβουλευτικής στήριξης που οφείλει η δομή να παρέχει σε όποιον γονέα/κηδεμόνα/δικαστικό συμπαραστάτη την επιθυμεί.

ΑΡΘΡΟ 8ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 

Η φιλοξενία του ωφελούμενου/ωφελούμενης δύναται να διακόπτεται όταν

 

1.Ζητηθεί από το γονέα/δικαστικό συμπαραστάτη

2.Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία του ωφελούμενου που δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν από τη δομή ,μετά από επικοινωνία με το γονέα /δικαστικό συμπαραστάτη

3.Όταν παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις προς το γονέα /δικαστικό συμπαραστάτη  του ωφελούμενου ,δεν συμμορφώνεται με τους όρους και τον κανονισμό λειτουργίας της δομής.

4¨Όταν ο φιλοξενούμενος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τη δομή πέραν των τριάντα ημερών (30) συνεχόμενων ημερών και εφόσον έχει ειδοποιηθεί εγγράφως ο γονέας ή κηδεμόνας ή δικαστικός συμπαραστάτης, πριν την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας.

Ο φορέας προσπαθεί να έλθει σε επαφή με το γονέα/δικαστικό συμπαραστάτη στην προσπάθεια επίλυσης αποκλίνουσας συμπεριφοράς ωφελούμενου που ενδέχεται να έχει σχέση με το οικογενειακό ή άλλο περιβάλλον που φιλοξενείται ο ωφελούμενος και προτείνει λύσεις, όπως μιας μικρής αποχής από το χώρο της Δομής ή αλλαγή του ημερησίου προγράμματος του ωφελούμενου ,πρόταση για επίσκεψη σε γιατρό γιατί πιθανόν η αποκλίνουσα συμπεριφορά να έχει σχέση με κάποιο ιατρικό πρόβλημα ,δίνει χρόνο σε κάθε γονέα /δικαστικό συμπαραστάτη που συνεργάζεται με τη Δομή προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα. Σε περίπτωση αδιαφορίας η μη συνεργασίας Το Δ.Σ του συλλόγου  μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του προσωπικού του Κέντρου, διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα να ζητήσει την διακοπή της συνεργασίας σε όποια περίπτωση κριθεί ότι ο εξυπηρετούμενος ή ο ωφελούμενος δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα ή δεν μπορεί να ενταχθεί ομαλά στην ομάδα  ο Φορέας υποχρεώνεται να διακόψει τη φιλοξενία.

Οι ατομικοί φάκελοι των ωφελούμενων είναι άκρως απόρρητοι ως προς ολόκληρο το περιεχόμενό τους και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση κανενός σε αυτούς που δεν εξουσιοδοτείται ειδικώς για αυτό ή από την άδεια άσκησης του επαγγέλματός και όλα τα μέλη του προσωπικού της δομής δεσμεύονται από το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των εξυπηρετούμενων και την ασφαλή τους τήρηση.

 

ΆΡΘΡΟ 9 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΥΓΙΕΝΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ ΔΟΜΗΣ

Το κέντρο λειτουργεί πέντε(5) μέρες την εβδομάδα από Δευτέρα έως και Παρασκευή σε 2 βάρδιες

Οι φιλοξενούμενοι της Α βάρδιας προσέρχονται στη δομή στις 07:00πμ και αναχωρούν στις 15:00μμ.

Οι φιλοξενούμενοι της Β βάρδιας προσέρχονται στη δομή στις 15:00μμ και αναχωρούν στις 22:00μμ

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ΚΔΑΠ  θα τους παρέχεται ελαφρύ γεύμα.

Το Κέντρο διακόπτει την λειτουργία του κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος ή εορτασμού του Πολιούχου Αγίου του Τοπικού διαμερίσματος.

Το Κέντρο  λειτουργεί  11 μήνες από Σεπτέμβριο ως τον Ιούλιο μπορεί να λειτουργεί  και τον Αύγουστο ανάλογα με τις ανάγκες και κατά την κρίση του Δ.Σ του Συλλόγου. (σχετ. ΚΥΑ αριθ. 4036/27-7-2001 ΦΕΚ 1128/τ.Β/2001).

Συγκεκριμένα το ωράριο λειτουργίας είναι το παρακάτω:

 

ΗΜΕΡΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ

Α ΒΑΡΔΙΑ Β ΒΑΡΔΙΑ
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΒΑΡΔΙΑ        Β ΒΑΡΔΙΑ

Δευτέρα 07:00-15:00 15:00-22:00 8 7
Τρίτη 07:00-15.00 15:00-22:00 8 7
Τετάρτη 07:00-15.00 15:00-22:00 8 7
Πέμπτη 07:00-15.00 15:00-22:00 8 7
Παρασκευή 07.00-15.00 15:00-22:00 8 7
Σάββατο —————-
Κυριακή - -
ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 40 ΓΙΑ Α ΒΑΡΔΙΑ 35 ΓΙΑ Β 

ΒΑΡΔΙΑ

ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤ’ΕΤΟΣ 11 μήνες

 

Στους χώρους της δομής θα τηρούνται κανόνες ασφαλείας και υγιεινής ώστε να διατηρείται η ποιότητα των χώρων. Ο/Η Διευθυντής/ντρια της δομής θα συνεργάζεται με ειδικότητες τεχνικών ,ώστε η ποιότητα, η ασφάλεια και υγιεινή των χώρων να είναι εξασφαλισμένη. Μετά από κάθε δραστηριότητα, θα εφαρμόζονται κανόνες υγιεινής, καθαριότητας και απολύμανσης των χώρων και των επιφανειών, σε τακτά διαστήματα καθώς και σε κάθε αλλαγή ομάδας εργασίας. Η διαδικασία καθαρισμού και εφαρμογής απολυμαντικών σε επιφάνειες και εξοπλισμό και γενικότερα η απολύμανση των χώρων θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παγκόσμιου οργανισμού υγείας. Εργασίες συντήρησης μικρής εμβέλειας γίνονται και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής φιλοξενία των  ωφελούμενων. Σε περιόδους που η Δομή είναι κλειστή γίνεται απολύμανση του χώρου από ειδικό συνεργείο, βάψιμο του εσωτερικού της Δομής και του εξωτερικού εφόσον χρειάζεται και στη συνέχεια σχολαστικός καθαρισμός .Συγχρόνως σε ετήσια βάση γίνεται ο έλεγχος των θερμαντικών σωμάτων, αλλά και η αντικατάσταση των μέσων πυρόσβεσης(πυροσβεστήρες).Η δομή διαθέτει και τεχνικό ασφαλείας που δίνει οδηγίες σε θέματα συντήρησης, για να εξασφαλίζεται η  ασφάλεια προσωπικού και ωφελούμενων.

 

Άρθρο 10ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΜΕΑ

 

Το ΚΔΑΠ ΑμεΑ στελεχώνεται, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση  Αριθμό Γ.Π.Δ11 οικ/31930  ΦΕΚ 2240 /Β/31-05-2021

 

1. Στο Κέντρο και για κάθε βάρδια λειτουργίας απασχολούνται ως εξειδικευμένο προσωπικό απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) της ημεδαπής ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής των ακόλουθων ειδικοτήτων:
α. Φυσικής Αγωγής (ΑΕΙ),
β. Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός, απόφοιτος ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ) με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Εφόσον δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψήφιο Κοινωνικό Λειτουργό, προσλαμβάνεται Ψυχολόγος (ΑΕΙ), Κοινωνιολόγος (ΑΕΙ) ή πτυχιούχοι Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Διοίκησης,
γ. Εργοθεραπείας (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ), με άδεια άσκησης επαγγέλματος,
δ. Φροντιστές-Συνοδοί ΑμεΑ (ΔΕ),
ε. Εκπαιδευτές Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης (ΑΕΙ) στην περίπτωση εγγεγραμμένων φιλοξενούμενων με οπτική αναπηρία. Στο Κέντρο δύναται να απασχολείται και προσωπικό άλλων επιστημονικών ειδικοτήτων, ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελούμενων, όπως Ειδικοί Παιδαγωγοί, Φυσικοθεραπευτές με άδεια άσκησης επαγγέλματος, Λογοθεραπευτές με άδεια άσκησης επαγγέλματος και Νοσηλευτές.

2. Πλέον  του  παραπάνω προσωπικού δύναται να προσλαμβάνονται:
α. Εκπαιδευτές Τεχνικοί (ΔΕ και απόφοιτοι Σχολών ΟΑΕΔ αντίστοιχων ειδικοτήτων με τριετή εμπειρία στο αντικείμενο
β. Ειδικό βοηθητικό προσωπικό, Κοινωνικοί Φροντιστές ή Επιμελητές Πρόνοιας ή απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ΙΕΚ ή απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης με αντίστοιχη κατάρτιση ή/και εμπειρία στην παροχή κοινωνικής φροντίδας σε θέματα αναπηρίας.
γ. Συμπληρωματικά, ειδικοί για την δημιουργική απασχόληση (απόφοιτοι ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή ΔΕ με πιστοποιημένη γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντικείμενα, όπως ενδεικτικά η μουσική, το θέατρο, και τα εικαστικά).

δ. Εκτός από τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση στο Κέντρο ανάλογα με τις ανάγκες μπορεί να απασχολούνται και εξωτερικοί συνεργάτες με συμβάσεις έργου, συμβάσεις μερικής απασχόλησης ή άλλες μορφές απασχόλησης.

ε. Ανάλογα με τις ανάγκες και με απόφαση του Δ.Σ του Φορέα στη Δομή μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες και εθελοντές

Θέματα προσωπικού που αφορούν μισθοδοσία κ.ά. ρυθμίζονται  με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού και οι ειδικότητες καθορίζονται από τον φορέα ανάλογα με τον αριθμό των φιλοξενούμενων και το είδος της αναπηρίας .Κατά τη λειτουργία της δομής η αναλογία του προσωπικού επί των παρόντων ωφελούμενων είναι τουλάχιστον ένας εργαζόμενος ανά 4 φιλοξενούμενους. Αν οι παρόντες φιλοξενούμενοι υπερβαίνουν τους 4 αλλά υπολείπονται των οκτώ αναλογούν 2 εργαζόμενοι και ούτω καθεξής Τα ¾ των μελών του προσωπικού προσλαμβάνονται ως εξιδεικευμένο προσωπικό σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 14 της Αριθμ. Γ.Π.Δ 11 οικ./31930/25-5-2021 (ΦΕΚ 2240 Β’).Η παρουσία τους είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου της δομής. Το κέντρο απασχολεί και προσωπικό καθαριότητας-βοηθητικών εργασιών καθώς και οδηγό για τη μετακίνηση των ωφελούμενων. Το προσωπικό αυτό δεν προσμετράται στην αναλογία του προσωπικού επί των παρόντων ωφελούμενων.

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο ΚΔΑΠ ΑμεΑ θα υποβάλλει πιστοποιητικό υγείας που ανανεώνεται ανά διετία και αντίγραφο ποινικού μητρώου. .

 

Με απόφαση του Δ.Σ του Συλλόγου ως Διευθυντής / τρια ορίζεται ο / η πτυχιούχος ΠΕ ή ΤΕ με τη μεγαλύτερη εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο. Ο /Η Διευθυντής / ντρια ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής επί πλέον των κύριων καθηκόντων του.

Με απόφαση του Δ.Σ του Συλλόγου συγκροτείται τριμελής Επιστημονική Επιτροπή, Συντονιστής / στρια της οποίας ορίζεται ο / η Διευθυντής / ντρια του Κέντρου.

Το προσωπικό υποχρεούται να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου, να εκτελεί το έργο που του έχει ανατεθεί και να φροντίζει για τη διατήρηση πρόχειρου φαρμακείου. Επίσης , μέσω του έργου του, πρέπει να προάγει και να ενισχύει την αυτονομία, την κοινωνική ένταξη και την ενεργή συμμετοχή των εξυπηρετουμένων.

Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού είναι ανάλογες με το ωράριο εργασίας και τις ώρες λειτουργίας του Κέντρου.

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Η Επιστημονική Επιτροπή του Κέντρου, αποτελείται από τα μέλη του προσωπικού που διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ , ΤΕΙ ή Ιδιωτικής Σχολής με αντικείμενο συναφές προς την Ειδική Αγωγή      ), λειτουργεί με τις σύγχρονες αρχές των διεπιστημονικών ομάδων, και ο / η  Συντονιστής / στρια διασφαλίζει την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία της.

 

Η Επιστημονική Επιτροπή συνέρχεται σε τακτή μέρα και ώρα κάθε εβδομάδα και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαίο από τον / την Συντονιστή / στρια ή δύο τουλάχιστον μέλη της. Στην επιτροπή θα μετέχει μια φορά το μήνα και νομικός προκειμένου να ενημερώνονται τα μέλη της και για τρέχοντα νομικά θέματα και εκκρεμότητες του Κέντρου. Στις συναντήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής τηρούνται πρακτικά με τις αποφάσεις με ευθύνη του / της Συντονιστή / στρια, τα οποία καταχωρούνται σε αντίστοιχο επίσημο βιβλίο. Στις συναντήσεις μπορούν να παραστούν μετά από πρόσκληση του / της Συντονιστή / στριας και άλλα μέλη του προσωπικού του Κέντρου ή άλλοι προσκεκλημένοι για τις ανάγκες του συζητούμενου θέματος ή λόγω της επιβεβλημένης ενημέρωσής τους ή της συνεισφοράς τους.

 

Ο/Η Κοινωνικός/ή Λειτουργός παρέχει στην Επιστημονική Επιτροπή, όποτε κρίνεται απαραίτητο, κάθε πληροφορία και στοιχείο που είναι προς όφελος του εξυπηρετούμενου

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ / ΤΡΙΑΣ

 

Το έργο του / της Διευθυντή / τριας αφορά στη διοίκηση του Κέντρου. Συγκεκριμένα:

 

 

ΕΡΓΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗ / ΤΡΙΑΣ / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ / ΤΡΙΑΣ

 

Το έργο του / της γυμναστή / στριας – φυσικοθεραπευτή / τριας αφορά στην ανάπτυξη προγραμμάτων άθλησης, σωματικής αγωγής και παιχνιδιού. Συγκεκριμένα:

 

ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ / ΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

 

Το έργο του / της κοινωνικού / ής  λειτουργού αφορά στην:

 

ΕΡΓΟ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ / ΤΡΙΑ

Το έργο του / της εργοθεραπευτή / τριας αφορά στην ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα:

 

ΕΡΓΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ-ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΜΕΑ

Το έργο των κοινωνικών φροντιστών αφορά στην παροχή ατομικής υποστήριξης προς το χρήστη βάσει των αναγκών του. Συγκεκριμένα:

 

 

ΕΡΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

 

 

ΕΡΓΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

ΕΡΓΟ ΟΔΗΓΟΥ

 

Το έργο του οδηγού αφορά στην εκτέλεση μετακινήσεων / μεταφορών, σύμφωνα πάντα με τους κανόνες οδικής ασφάλειας και των ειδικών αρχών προστασίας κάθε ατόμου. Συγκεκριμένα:

 

 

Για την ομαλή διεξαγωγή των δρομολόγιων οι ωφελούμενοι

(με τη βοήθεια γονέων ή μη) θα πρέπει να είναι εγκαίρως στις προκαθορισμένες θέσεις ,να ειδοποιούν οδηγό ή συνοδό σε περίπτωση απουσίας και να συμμορφώνονται στις οδηγίες του οδηγού ή συνοδού. Οι ακριβείς ώρες  έλευσης και επιστροφής των ωφελουμένων ανακοινώνονται από  τον οδηγό ή συνοδό .

 

ΕΡΓΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το έργο του  προσωπικού καθαριότητας αφορά στην εκτέλεση εργασιών καθαριότητας και βοηθητικών εργασιών. Συγκεκριμένα:

 

ΕΡΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Η χρήση του εξοπλισμού και των μηχανημάτων  του Κέντρου γίνεται με ευθύνη , καθοδήγηση και εποπτεία του αντίστοιχου θεραπευτή.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Η μεταφορά των παιδιών προς και από το Κέντρο  γίνεται με τα αυτοκίνητα της Δομής

που πληρούν τις προδιαγραφές για την μετακίνηση ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Συχνά κάποιοι ωφελούμενοι μετακινούνται από τους ίδιους τους γονείς -κηδεμόνες .

ΑΡΘΡΟ 11 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Την άμεση διοικητική εποπτεία του Κέντρου την έχει το ΔΣ του Συλλόγου (Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν .Σερρών <<Η ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ..>>  το οποίο είναι ο τελικός δικαιούχος φορέας σύστασης και λειτουργίας του ΚΔΑΠμεΑ, και θα ελέγχει την πορεία και εξέλιξη της δομής σε συνεργασία με τον / την υπεύθυνη του Κέντρου. Ειδικότερα η εποπτεία και ο έλεγχος συνίσταται στην τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου, στην παρακολούθηση της λειτουργίας του, σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην παρακολούθηση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εργαζόμενοι, στην υποστήριξη των στελεχών του και των τελικών δικαιούχων και στη μεγιστοποίηση του αναμενόμενου αποτελέσματος. Οφείλει δε να παρέχει κάθε δυνατή πληροφόρηση και  στοιχεία για τη  διευκόλυνση των οργάνων ελέγχου. Αρμόδια όργανα για τη διενέργεια ελέγχων για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 2 του ν.4756/2020 και της της Αριθμ. Γ.Π.Δ 11 οικ./31930/25-5-2021 (ΦΕΚ 2240 Β’) Κ.Υ.Α. είναι α) η Επιτροπή του αρθ.3 της υπ .αριθ 4866/11-1-2012 υπουργικής απόφασης όπως αυτό προστέθηκε με την παρ 2 του άρθρου μόνου της υπ. Αριθ16952/707/30-5-2013 όμοιας και ισχύει  και  β) ο κοινωνικός Σύμβουλος κάθε Περιφέρειας σύμφωνα με την παρ.4 του άρθου 1 του ν.2345/1995(Α213).

 

ΑΡΘΡΟ 12 ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

 

Σε κάθε ΚΔΑΠ –ΜΕΑ τηρούνται απαραίτητα και τα ακόλουθα βιβλία:

α)βιβλίο συμβάντων

β) βιβλίο παρουσίας παιδιών

γ) βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του Κέντρου

 

Άλλο θέμα σχετικό με την λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Ν. Σερρών  που δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από το Διευθυντή της δομής και το εξειδικευμένο προσωπικό και με σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Σερρών < Η Ηλιαχτίδα>

 

ΑΡΘΡΟ13  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η διάρκεια ισχύος του παρόντος εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας είναι αορίστου χρόνου .

Αν από την εφαρμογή του παρόντος προκύψει ανάγκη αναθεώρησης ή τροποποίησης άρθρου ή ευρύτερης ενότητας η διαγραφής, υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Περιφέρειας. Επί της αίτησης αυτής εκδίδεται απόφαση εντός 10 ημερών από την υποβολή της, από την αρμόδια Διεύθυνση. Μετά την έκδοση της  εγκριτικής απόφασης ο Φορέας υποχρεούται να αναρτήσει τον Εσωτερικό κανονισμό  στον ισότοπο του Φορέα.

Κάθε τυχόν  τροποποίηση των όρων του παρόντος αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως.

Ο παρών κανονισμός ψηφίστηκε ομόφωνα από τα μέλη του Δ.Σ  με την υπ αριθ πράξη 172/31/8/2021.

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ                          ΔΕΡΒΙΣΗ ΜΠΛΕΡΙΝΑ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΜΗΤΟΥΔΗ ΘΑΛΕΙΑ

ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

 

 

 

Ο Σύλλογος Γονέων ,Φίλων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Σερρών, « Η ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» έχει ιδρυθεί από το 2007   Ο Σύλλογος  αριθμεί 120 μέλη.

Σκοπός του Συλλόγου είναι η ενημέρωση και στήριξη των Οικογενειών των Ατόμων με Αυτισμό και ευαισθητοποίηση των φορέων και της Τοπικής Κοινωνίας μας για τη φύση και τα προβλήματα που περιβάλουν αυτή την αναπτυξιακή διαταραχή.

Αρωγοί αυτής μας της προσπάθειας είναι επιστημονικοί φορείς, ειδικοί θεραπευτές ,ψυχολόγοι, παιδοψυχίατροι και όλοι όσοι εντάσσονται σε αυτό το αντικείμενο.

Ο Σύλλογος έχει ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με την Π2Γ/οικ.59633/ΦΕΚ1310/Β/16-6-2011 Υπουργική Απόφαση με Αριθμό  02624 ΣΥΠ12048 Ο38Ν/1159 και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με αριθμό 0262 4Σ Υ Π120 48 Ο38 Ν /1043.Παράλληλα έχει πιστοποιηθεί ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Φ Ε Κ 836/τ.Β/19-3-2012 και αριθ.Γ.Π.Π2γ/οικ/26737/16-3-2012. Γ.Π.Π2γ/οικ./26735/16-3-2012και Γ.Π.Π 2γ/οικ.26739/15-3-2012 αποφάσεις,με ΦΕΚ 1106/19-4-2016 και με πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας κοινωνικής φροντίδας με ΦΕΚ2469/22-6-2020

Φωτογραφίες από τους χώρους του Συλλόγου:

 

 

 

 

 

Ο Σύλλογος από το 2015 στεγάζεται στο παραχωρηθέν από το Δήμο Σερρών κτίριο ,στο Κάτω Μητρούσι και λειτουργεί Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠΜΕΑ)